Kirjani

grannar1. Grannar på skilda vägar. Det finländsk-svenska samarbetet i den finländska och svenska utrikespolitiken 1921-1923. Söderström & Co. 1971. (Neighbours on Different Roads. Co-operation between Finland and Sweden in the Foreign policies of Finland and Sweden 1921-1923.)
historian_tutkimusprosessi2. Historian tutkimusprosessi. Metodinen opas oman ajan historian tutkijoille. Gaudeamus Oy Ab 1972. (Kolmas painos 1978). (The Process of Research in History. A Methodological Guide for Students in Contemporary History.)
pulapolitiikkaa3. Pulapolitiikkaa. Valtion talous- ja sosiaalipolitiikka lamavuosina 1929-1933. (Moniste 1973.) Työväen taloudellinen tutkimuslaitos. Tutkimuksia 13. Helsinki 1987. (Politics of Depression. The Ecomic and Social Policies of the State during the Depression years 1929-1933.)
tutkimussuunnitelma4. Työväen Sivistysliitto 1918-1979. Tutkimussuunnitelma. Helsingin yliopiston Poliittisen historian laitoksen julkaisuja 2/1978. (Workers’ Educational Association 1918-1979. Research Plan.)
taistojen_taipaleelta5. Taistojen taipaleelta. Paperityöläiset ja heidän liittonsa 1906 - 1981. Paperiliitto 1981. (From the Road of Battles. The Workers in Paper- and Pulp-industry and their Union 1906 – 1981.)
nakokulmia6. Näkökulmia tulevaisuuteen. Paperiliiton historia 1944-1986. Paperiliitto 1986. (Perspectives on the Future. The History of the Paper- and Pulp-industry Workers 1944-1986.)
tyovaen_elamantapa7.Työväen perinteisen elämäntavan mureneminen ja joukkoviestintä. Yleisradion suunnittelu- ja tutkimusosaston tutkimuksia, sarja B7/1988. (The Crumbling of the Workers’ Traditional Way of Life.)
tyottomyys8. Työttömyys 1900-luvun suomalaisessa yhteiskuntapolitiikassa. Valtion painatuskeskus/Työvoimaministeriö 1989. (Unemployment in the 20th Century Finnish Societal Politics.)
argumentaatio9. Argumentaatio ja rekonstruktio tutkimusprosessissa. Turun yliopisto. Poliittinen historia. Julkaisuja C:43. Jyväskylä 1993. (Argumentation and Reconstruction in the Process of Research.)
aika10. Aika, historia ja yleisö. Kirjoituksia historiantutkimuksen lähtökohdista. Turun yliopisto. Poliittinen historia. Julkaisuja C:44, Jyväskylä 1993. (Time, History an audience. Essays on the Points of Departure in Historical Research.)
historiantutkimus11. Historintutkimus ja historia. Helsinki: Gaudeamus / Hanki ja jää 2000. (Historical research and History.)


jokapaivainen12. Jokapäiväinen historia. SKS - Helsinki 2001.
(toimittanut yhdessä Ilari Lindroosin kanssa). (Everyday History.) Edited together with Ilari Lindroos..making_of13. Making History. The Historian and Uses of the Past. Palgrave Macmillan 2012.